طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

راهبردهای توسعه اقتصادی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۵۰۲۸۹۱۲۰۲۸۹۱۲۰۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۸۹۱۲۱۲۸۹۱۲۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۸۵۰۲۹۳۹۶۰۲۹۳۹۶۰۳دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۹۳۹۶۱۲۹۳۹۶۱۴دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۹۳۹۶۲۲۹۳۹۶۲۵دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۷۵۰۳۲۱۵۱۹۳۲۱۵۱۹۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۳۲۱۵۲۰۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۶۵۰۳۹۰۵۸۲۳۹۰۵۸۲۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۵۵۰۴۰۲۱۰۲۴۰۲۱۰۲۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
1081056609556609510دانشکده علوم زمیندردسترس0