طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

معماری سیستمهای کامپیوتری

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۵۱۰۲۹۵۹۶۵۲۹۵۹۶۵۱دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتراین کتاب تا تاریخ 1398/10/02 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۵۱۰۲۹۵۹۶۶۲۹۵۹۶۶۲دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتراین کتاب تا تاریخ 1398/09/27 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۵۱۰۳۰۲۶۳۳۳۰۲۶۳۳۳دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۵۱۰۳۱۶۵۶۷۳۱۶۵۶۷۴دانشکده مهندسی و علوم کامپیوترتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
۱۰۵۱۰۳۳۱۱۳۱۳۳۱۱۳۱۵دانشکده مهندسی و علوم کامپیوترتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
۱۰۵۱۰۳۴۰۴۹۹۳۴۰۴۹۹۶دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتراین کتاب تا تاریخ 1398/09/27 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۵۱۰۳۷۸۳۷۶۳۷۸۳۷۶۷دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتراین کتاب تا تاریخ 1398/09/22 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۵۱۰۴۰۳۰۸۹۴۰۳۰۸۹۸دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتراین کتاب تا تاریخ 1398/09/19 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۲۲۰۴۳۲۱۷۲۴۳۲۱۷۲۹مخزن کتابخانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۵۰۷۱۹۵۵۰۷۱۹۵۱۰دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۵۰۷۱۹۶۵۰۷۱۹۶۱۱دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه