طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مبانی مهندسی برق

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۲۳۸۲۰۱۱۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۳۸۲۰۲۲۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۳۸۲۰۳۳۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۶۱۰۲۳۸۲۰۵۲۳۸۲۰۵۲۲دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۲۳۸۲۰۷۲۳۸۲۰۷۱۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۲۳۸۲۰۸۲۳۸۲۰۸۲۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۲۴۲۶۱۸۲۴۲۶۱۸۱۴دانشکده مهندسی برق0
۱۰۲۲۰۲۴۲۶۱۹۲۴۲۶۱۹۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۴۲۶۲۰۲۴۲۶۲۰۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۲۵۶۱۶۱۲۵۶۱۶۱۱۵دانشکده مهندسی برق0
۱۰۴۴۰۲۵۱۱۶۶۲۵۱۱۶۶۱۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۵۱۱۶۷۲۵۱۱۶۷۲۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۵۱۱۶۸۲۵۱۱۶۸۳۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۰۵۹۸۸۳۰۵۹۸۸۲۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۳۴۱۵۶۹۳۴۱۵۶۹۲۹دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۳۴۱۶۲۱۳۴۱۶۲۱۳۵دانشکده مهندسی برق0
۱۰۲۲۰۴۳۳۰۲۳۴۳۳۰۲۳۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۳۳۰۲۴۴۳۳۰۲۴۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۳۲۹۹۴۴۳۲۹۹۴۲۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۳۲۹۹۵۴۳۲۹۹۵۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه