طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سبک‌شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550082854۸۲۸۵۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانیوجین
10550082855۸۲۸۵۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانیوجین
10550082856۸۲۸۵۶۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550082853۸۲۸۵۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550082852۸۲۸۵۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550082851۸۲۸۵۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220039781۳۹۷۸۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220100482۱۰۰۴۸۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220100483۱۰۰۴۸۳۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220011361۱۱۳۶۱۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550125772۱۲۵۷۷۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550125773۱۲۵۷۷۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550125774۱۲۵۷۷۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10710151881۱۵۱۸۸۱۱دانشکده حقوق0
10220178171۱۷۸۱۷۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220178172۱۷۸۱۷۲۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220178173۱۷۸۱۷۳۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116365۱۱۶۳۶۵۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116367۱۱۶۳۶۷۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116369۱۱۶۳۶۹۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116370۱۱۶۳۷۰۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116371۱۱۶۳۷۱۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116372۱۱۶۳۷۲۱۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116373۱۱۶۳۷۳۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116374۱۱۶۳۷۴۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116376۱۱۶۳۷۶۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116378۱۱۶۳۷۸۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116382۱۱۶۳۸۲۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116383۱۱۶۳۸۳۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116384۱۱۶۳۸۴۳۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116385۱۱۶۳۸۵۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116386۱۱۶۳۸۶۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116387۱۱۶۳۸۷۳۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116390۱۱۶۳۹۰۳۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116398۱۱۶۳۹۸۲۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220116399۱۱۶۳۹۹۳۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220223626۲۲۳۶۲۶۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220223627۲۲۳۶۲۷۲۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220223628۲۲۳۶۲۸۳۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220100484۱۰۰۴۸۴۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550357263۳۵۷۲۶۳۱۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550357264۳۵۷۲۶۴۲۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550357265۳۵۷۲۶۵۳۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220020223۲۰۲۲۳۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۳۴۹۵۳۲دانشکده حقوق