طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جانورشناسی عمومی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220004105۴۱۰۵۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220073039۷۳۰۳۹۳۱کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220107876۱۰۷۸۷۶۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220108883۱۰۸۸۸۳۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220141394۱۴۱۳۹۴۴۱کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220122365۱۲۲۳۶۵۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10750122366۱۲۲۳۶۶۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10880143667۱۴۳۶۶۷۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880143668۱۴۳۶۶۸۴دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880187034۱۸۷۰۳۴۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10220224221۲۲۴۲۲۱۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224223۲۲۴۲۲۳۳۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224224۲۲۴۲۲۴۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224225۲۲۴۲۲۵۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224226۲۲۴۲۲۶۳۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224228۲۲۴۲۲۸۲۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10880224230۲۲۴۲۳۰۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880224231۲۲۴۲۳۱۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880224232۲۲۴۲۳۲۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880224233۲۲۴۲۳۳۱دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880224234۲۲۴۲۳۴۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880224235۲۲۴۲۳۵۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880295318۲۹۵۳۱۸۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880295319۲۹۵۳۱۹۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880295320۲۹۵۳۲۰۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880295321۲۹۵۳۲۱۴دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880307367۳۰۷۳۶۷۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880332398۳۳۲۳۹۸۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880355185۳۵۵۱۸۵۴۶دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880143657۱۴۳۶۵۷۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880143658۱۴۳۶۵۸۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880143659۱۴۳۶۵۹۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
0880143660۱۴۳۶۶۰۴دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۴۳۶۶۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10880143662۱۴۳۶۶۲۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880143663۱۴۳۶۶۳۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880143664۱۴۳۶۶۴۴دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880143665۱۴۳۶۶۵۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880143666۱۴۳۶۶۶۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880468892۴۶۸۸۹۲۲۱۰دانشکده علوم و فناوری زیستی0
108805584675584671دانشکده علوم و فناوری زیستیاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0
10880558468558468211دانشکده علوم و فناوری زیستیدردسترس0
108805584695584693دانشکده علوم و فناوری زیستیدردسترس0
1088057019957019938دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880570202570202212دانشکده علوم و فناوری زیستی0
1088057020357020346دانشکده علوم و فناوری زیستیاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0