طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مجموعه کامل آثار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220101913۱۰۱۹۱۳۱۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550101922۱۰۱۹۲۲۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101923۱۰۱۹۲۳۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101924۱۰۱۹۲۴۶۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101925۱۰۱۹۲۵۷۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101927۱۰۱۹۲۷۹۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101928۱۰۱۹۲۸۱۰۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101929۱۰۱۹۲۹۱۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101930۱۰۱۹۳۰۱۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101931۱۰۱۹۳۱۱۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101933۱۰۱۹۳۳۱۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101934۱۰۱۹۳۴۱۶۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101936۱۰۱۹۳۶۱۸۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101937۱۰۱۹۳۷۱۹۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101938۱۰۱۹۳۸۲۰۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101939۱۰۱۹۳۹۲۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101940۱۰۱۹۴۰۲۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101941۱۰۱۹۴۱۲۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220015653۱۵۶۵۳۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015654۱۵۶۵۴۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015655۱۵۶۵۵۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015656۱۵۶۵۶۷۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015657۱۵۶۵۷۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015658۱۵۶۵۸۹۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015659۱۵۶۵۹۱۰۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015660۱۵۶۶۰۱۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015661۱۵۶۶۱۱۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015662۱۵۶۶۲۱۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015663۱۵۶۶۳۱۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015664۱۵۶۶۴۱۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015665۱۵۶۶۵۱۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015666۱۵۶۶۶۱۷۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015667۱۵۶۶۷۱۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015669۱۵۶۶۹۲۰۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015670۱۵۶۷۰۲۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015671۱۵۶۷۱۲۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015672۱۵۶۷۲۲۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015673۱۵۶۷۳۲۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220101898۱۰۱۸۹۸۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220101903۱۰۱۹۰۳۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550101926۱۰۱۹۲۶۸۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101932۱۰۱۹۳۲۱۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101935۱۰۱۹۳۵۱۷۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101942۱۰۱۹۴۲۲۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550549880549880103دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055010191910191912دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0