طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بازپژوهی حقوق زن

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۳۵۴۰۱۰۳۵۴۰۱۰۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۴۰۱۱۳۵۴۰۱۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۴۰۱۲۳۵۴۰۱۲۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۴۰۱۳۳۵۴۰۱۳۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۵۴۴۲۹۳۵۴۴۲۹۱۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۵۴۴۳۰۳۵۴۴۳۰۲۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۵۴۴۳۳۳۵۴۴۳۳۱۴دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۵۴۴۳۴۳۵۴۴۳۴۲۴دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۵۴۴۳۱۳۵۴۴۳۱۱۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۵۴۴۳۲۳۵۴۴۳۲۲۵دانشکده حقوق0
۱۰۶۵۰۳۵۵۷۲۱۳۵۵۷۲۱۱۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۳۵۵۷۲۰۳۵۵۷۲۰۲۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۱۹۵۳۶۷۱۹۵۲۷مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۳۱۸۳۶۷۳۱۸۱۷مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۶۸۶۱۰۳۶۸۶۱۰۱۸دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۶۸۶۱۱۳۶۸۶۱۱۲۸دانشکده حقوق0
۱۰۵۵۰۳۹۲۳۵۷۳۹۲۳۵۷۱۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۹۲۳۵۸۳۹۲۳۵۸۲۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۱۱۰۱۰۴۳۶۸۹۳۴۳۶۸۹۳۱۱۰مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه