طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

فیزیک

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۱۵۸۹۶۲۱۵۸۹۶۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۱۵۸۹۷۱۲کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۱۵۸۹۸۱۳کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۱۵۸۹۹۱۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۱۵۹۰۰۱۵کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۸۸۰۲۱۷۰۱۱۲۱۷۰۱۱۱۶دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۲۱۷۰۱۲۲۱۷۰۱۲۲۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۲۱۷۰۱۳۲۱۷۰۱۳۳۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۲۱۷۰۱۴۲۱۷۰۱۴۱۷دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۲۱۷۰۱۵۲۱۷۰۱۵۲۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۲۱۷۰۱۶۲۱۷۰۱۶۳۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۲۱۷۰۱۸۲۱۷۰۱۸۲۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۲۱۷۰۱۹۲۱۷۰۱۹۳۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۱۰۲۳۷۸۳۳۲۳۷۸۳۳۱۹دانشکده علوم زمین0
۱۰۴۴۰۲۵۰۶۸۱۲۵۰۶۸۱۲۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۲۶۶۳۶۲۲۶۶۳۶۲۳۵دانشکده علوم زمین0
۱۰۸۱۰۲۶۶۳۶۳۲۶۶۳۶۳۳۶دانشکده علوم زمین0
۱۰۸۱۰۲۶۶۳۶۴۲۶۶۳۶۴۳۷دانشکده علوم زمین0
۱۰۶۱۰۲۶۷۷۵۵۲۶۷۷۵۵۲۱۰دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوترتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
۱۰۴۴۰۲۷۳۹۲۹۲۷۳۹۲۹۲۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۷۳۹۳۰۲۷۳۹۳۰۳۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۷۷۸۱۲۲۱۲کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۷۷۸۱۳۲۱۳کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۷۷۸۱۴۲۱۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۷۷۸۱۵۲۱۵کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۷۷۸۱۶۲۱۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۸۶۸۰۵۲۱۸کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۸۶۸۰۶۲۱۹کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۸۶۸۰۷۲۲۰کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۸۶۸۰۸۲۲۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۸۶۸۰۹۲۲۲کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۸۲۲۹۱۱۱۵کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۳۰۸۴۰۸۳۰۸۴۰۸۱۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۰۶۰۰۲۳۰۶۰۰۲۱۱۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۰۶۱۶۴۳۰۶۱۶۴۳۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۴۰۱۰۳۲۳۸۶۵۳۲۳۸۶۵۲۲۳پژوهشکده لیزر و پلاسما0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۴۰۱۰۳۲۳۸۶۶۳۲۳۸۶۶۳۱۲پژوهشکده لیزر و پلاسما0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۴۰۱۰۳۲۳۸۶۷۳۲۳۸۶۷۴۱پژوهشکده لیزر و پلاسما0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۳۷۱۶۹۳۳۷۱۶۹۱۱۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۳۷۱۷۰۳۳۷۱۷۰۱۲۰دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۳۷۱۷۱۳۳۷۱۷۱۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۳۷۱۹۶۳۳۷۱۹۶۳۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۳۷۱۹۷۳۳۷۱۹۷۳۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۳۳۷۱۹۸۳۱۵کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۴۴۰۳۴۷۵۵۰۳۴۷۵۵۰۱۲۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۴۷۵۵۱۳۴۷۵۵۱۱۲۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۶۱۳۳۲۳۶۱۳۳۱۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۹۴۲۸۶۳۹۴۲۸۶۱۲۴دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
۴۲۱۲۰۲۲۲۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۴۴۰۴۴۴۶۸۸۴۴۴۶۸۸۲۲۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۴۴۴۶۸۹۴۴۴۶۸۹۲۲۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۷۷۵۳۹۲۷۷۵۳۹۳۱۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۱۶۸دانشکده علوم زمین0
۱۰۸۱۰۵۰۵۲۷۳۵۰۵۲۷۳۳۶۹دانشکده علوم زمین0
۱۰۸۱۰۵۰۵۲۷۴۵۰۵۲۷۴۳۷۰دانشکده علوم زمین0
۱۰۸۱۰۵۰۵۲۷۵۵۰۵۲۷۵۱۷۱دانشکده علوم زمین0
558051126پژوهشکده لیزر و پلاسماوجین