طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

فيزيک دانشگاهي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۹۳۸۳۶۱۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۹۳۸۴۰۲۲کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۴۴۰۰۹۳۸۴۲۹۳۸۴۲۱۳دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۴۴۰۰۹۳۸۴۳۹۳۸۴۳۲۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۰۹۳۸۴۶۹۳۸۴۶۲۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۰۹۳۸۴۹۹۳۸۴۹۲۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۰۹۳۸۵۰۹۳۸۵۰۳۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۷۸۹۱۰۷۷۸۹۲۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۷۹۰۱۰۷۷۹۰۳۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۷۹۱۱۰۷۷۹۱۴۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۷۹۳۱۰۷۷۹۳۲۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۷۹۴۱۰۷۷۹۴۳۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۷۹۵۱۰۷۷۹۵۴۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۷۹۷۱۰۷۷۹۷۲۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۰۰۱۰۷۸۰۰۱۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۰۳۱۰۷۸۰۳۴۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۰۷۱۰۷۸۰۷۴۱۰دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۰۸۱۰۷۸۰۸۱۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۱۰۱۰۷۸۱۰۳۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۱۲۱۰۷۸۱۲۱۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۱۳۱۰۷۸۱۳۲۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۱۴۱۰۷۸۱۴۳۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۲۰۵۱۳۲۲۰۵۱۳۲۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۱۸۱۰۷۸۱۸۳۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۲۰۱۰۷۸۲۰۱۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۲۱۱۰۷۸۲۱۲۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۲۳۱۰۷۸۲۳۴۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۶۷۲۷۱۵۶۷۲۷۴۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۶۷۲۸۱۵۶۷۲۸۴۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۲۶۱۰۷۸۲۶۳۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۷۸۲۷۱۰۷۸۲۷۴۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۱۷۶۱۹۴۱۷۶۱۹۴۳دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۷۹۵۲۱۱۳کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۶۰۶۴۳۲۱۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۶۰۶۴۴۳۱۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۶۰۶۴۵۴۱۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۱۶۰۶۴۶۱۶۰۶۴۶۱۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۰۶۴۷۱۶۰۶۴۷۲۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۶۰۶۴۸۳۱۵کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۶۰۶۴۹۴۱۵کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۶۱۰۱۶۰۶۵۱۱۶۰۶۵۱۲۱۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۰۶۵۲۱۶۰۶۵۲۳۱۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۰۶۵۳۱۶۰۶۵۳۴۱۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۰۶۵۴۱۶۰۶۵۴۱۱۷دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۰۶۵۵۱۶۰۶۵۵۲۱۷دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۰۶۵۶۱۶۰۶۵۶۳۱۷دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۴۴۰۲۰۶۵۷۱۲۰۶۵۷۱۱۱۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۰۶۵۷۲۲۰۶۵۷۲۲۱۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۲۵۰۲۵۳۲۵۰۲۵۳۳دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۴۴۰۲۵۳۷۵۵۲۵۳۷۵۵۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۶۳۷۲۲۲۶۳۷۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۶۳۷۲۳۲۶۳۷۲۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۶۳۷۲۴۲۶۳۷۲۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۶۳۷۲۵۲۶۳۷۲۵۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۹۳۸۴۴۳۳دانشکده علوم ریاضیوجین
۹۳۸۴۵۱۴دانشکده علوم ریاضیوجین
۹۳۸۴۸۱۵دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۷۸۸۱۶دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۷۹۲۱۷دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۷۹۶۱۸دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۷۹۸۳۸دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۷۹۹۴۸دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۰۱۲۹دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۰۲۳۹دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۰۴۱۱۰دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۰۵۲۱۰دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۰۶۳۱۰دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۰۹۲۱۱دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۱۱۴۱۱دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۱۵۴۱۲دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۱۶۱۱۳دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۱۷۲۱۳دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۱۹۴۱۳دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۲۲۳۱۴دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۵۶۷۲۹۱۱دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۵۶۷۳۰۱۲دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۲۴۱۱۵دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۷۸۲۵۲۱۵دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۹۳۹۹۲۲۱۶دانشکده علوم ریاضیوجین
۲۰۶۵۷۳۳۱۸دانشکده علوم ریاضیوجین
۲۰۶۵۷۴۴۱۸دانشکده علوم ریاضیوجین
۲۰۶۵۷۵۲۱۸دانشکده علوم ریاضیوجین
۲۰۶۵۷۶۳۱۸دانشکده علوم ریاضیوجین
۲۵۳۷۵۴۱دانشکده علوم ریاضیوجین