طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نظريه طبيعي مجموعه ها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۷۰۲۱۰۱۷۰۲۱۰۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۱۹۲۱۷۵۱۹۲۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۱۹۹۱۷۵۱۹۹۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۵۲۰۰۱۷۵۲۰۰۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۴۲۴۱۷۵۴۲۴۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۴۲۵۱۷۵۴۲۵۱۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۱۹۱۴۶۴۱۹۱۴۶۴۱۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۱۴۶۵۱۹۱۴۶۵۱۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۱۴۶۶۱۹۱۴۶۶۱۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۵۲۱۴۱۹۵۲۱۴۲۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۵۲۱۵۱۹۵۲۱۵۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۵۲۱۶۱۹۵۲۱۶۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۴۴۰۳۳۷۱۰۰۳۳۷۱۰۰۲۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۳۷۱۰۱۳۳۷۱۰۱۲۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۳۷۱۰۲۳۳۷۱۰۲۲۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۷۵۱۹۳۵دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۷۵۱۹۴۶دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۷۵۱۹۵۷دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۷۵۱۹۶۸دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۷۵۱۹۷۹دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۷۵۱۹۸۱۰دانشکده علوم ریاضیوجین