طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ بیست ساله ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220108003۱۰۸۰۰۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220128503۱۲۸۵۰۳۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220108004۱۰۸۰۰۴۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220108005۱۰۸۰۰۵۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220128504۱۲۸۵۰۴۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220108006۱۰۸۰۰۶۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220109181۱۰۹۱۸۱۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220128505۱۲۸۵۰۵۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220109182۱۰۹۱۸۲۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220109183۱۰۹۱۸۳۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220128506۱۲۸۵۰۶۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220109184۱۰۹۱۸۴۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220109185۱۰۹۱۸۵۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220128507۱۲۸۵۰۷۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550109187۱۰۹۱۸۷۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550109190۱۰۹۱۹۰۱۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550128532۱۲۸۵۳۲۲۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550109189۱۰۹۱۸۹۳۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10650145270۱۴۵۲۷۰۱۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145271۱۴۵۲۷۱۳۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650180251۱۸۰۲۵۱۱۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650180252۱۸۰۲۵۲۲۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650180253۱۸۰۲۵۳۳۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650180254۱۸۰۲۵۴۴۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650180255۱۸۰۲۵۵۵۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650180256۱۸۰۲۵۶۶۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220178974۱۷۸۹۷۴۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550182813۱۸۲۸۱۳۴۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550187361۱۸۷۳۶۱۴۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550187362۱۸۷۳۶۲۶۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550187363۱۸۷۳۶۳۷۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220187364۱۸۷۳۶۴۴۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187365۱۸۷۳۶۵۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187366۱۸۷۳۶۶۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187367۱۸۷۳۶۷۴۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187368۱۸۷۳۶۸۶۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187369۱۸۷۳۶۹۷۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187370۱۸۷۳۷۰۴۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187371۱۸۷۳۷۱۶۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187372۱۸۷۳۷۲۷۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281986۲۸۱۹۸۶۱۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281987۲۸۱۹۸۷۲۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281988۲۸۱۹۸۸۳۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281989۲۸۱۹۸۹۴۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281990۲۸۱۹۹۰۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281991۲۸۱۹۹۱۶۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281992۲۸۱۹۹۲۷۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281993۲۸۱۹۹۳۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281994۲۸۱۹۹۴۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281995۲۸۱۹۹۵۲۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281996۲۸۱۹۹۶۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281997۲۸۱۹۹۷۴۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281998۲۸۱۹۹۸۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220281999۲۸۱۹۹۹۶۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220282000۲۸۲۰۰۰۷۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220282001۲۸۲۰۰۱۸۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220282002۲۸۲۰۰۲۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220282003۲۸۲۰۰۳۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220282004۲۸۲۰۰۴۳۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220282005۲۸۲۰۰۵۴۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220282006۲۸۲۰۰۶۵۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220282007۲۸۲۰۰۷۶۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220282008۲۸۲۰۰۸۷۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220282009۲۸۲۰۰۹۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550012508۱۲۸۵۰۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550109188۱۰۹۱۸۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220478621۴۷۸۶۲۱۳۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220478508۴۷۸۵۰۸۴۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
119010500513500513بنیاد رواقی0
119010500541500541هشتمبنیاد رواقی0
119010500551500551اولبنیاد رواقی0