طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ بلعمی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220077376۷۷۳۷۶۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220077377۷۷۳۷۷۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220077379۷۷۳۷۹۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220077380۷۷۳۸۰۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220077381۷۷۳۸۱۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220077382۷۷۳۸۲۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220077383۷۷۳۸۳۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220077384۷۷۳۸۴۱۵کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1399/03/14 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550077386۷۷۳۸۶۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550077387۷۷۳۸۷۲۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550077388۷۷۳۸۸۱۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550077389۷۷۳۸۹۲۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550077391۷۷۳۹۱۲۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550077394۷۷۳۹۴۱۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550077395۷۷۳۹۵۲۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220105531۱۰۵۵۳۱۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220105532۱۰۵۵۳۲۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه