طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ روضه الصفا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220020909۲۰۹۰۹۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020910۲۰۹۱۰۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020911۲۰۹۱۱۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020912۲۰۹۱۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020913۲۰۹۱۳۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020914۲۰۹۱۴۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020915۲۰۹۱۵۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020916۲۰۹۱۶۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020917۲۰۹۱۷۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020918۲۰۹۱۸۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020919۲۰۹۱۹۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020920۲۰۹۲۰۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020921۲۰۹۲۱۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020922۲۰۹۲۲۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020923۲۰۹۲۳۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020924۲۰۹۲۴۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020925۲۰۹۲۵۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020926۲۰۹۲۶۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020927۲۰۹۲۷۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020928۲۰۹۲۸۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020929۲۰۹۲۹۷۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020930۲۰۹۳۰۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020931۲۰۹۳۱۸۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020932۲۰۹۳۲۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020933۲۰۹۳۳۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020934۲۰۹۳۴۹۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020935۲۰۹۳۵۹۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020936۲۰۹۳۶۱۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020937۲۰۹۳۷۱۰۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020938۲۰۹۳۸۱۰۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220021592۲۱۵۹۲۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220021593۲۱۵۹۳۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220021594۲۱۵۹۴۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220021595۲۱۵۹۵۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220021596۲۱۵۹۶۵۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220021597۲۱۵۹۷۶۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220021598۲۱۵۹۸۷۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220021599۲۱۵۹۹۸۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220021600۲۱۶۰۰۹۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220021601۲۱۶۰۱۱۰۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220072421۷۲۴۲۱۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075910۷۵۹۱۰۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075911۷۵۹۱۱۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075912۷۵۹۱۲۳۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075913۷۵۹۱۳۴۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075914۷۵۹۱۴۵۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075915۷۵۹۱۵۶۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075916۷۵۹۱۶۷۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075917۷۵۹۱۷۸۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075918۷۵۹۱۸۹۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075919۷۵۹۱۹۱۰۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075920۷۵۹۲۰۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330075921۷۵۹۲۱۱۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075922۷۵۹۲۲۲۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075923۷۵۹۲۳۳۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075924۷۵۹۲۴۴۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075925۷۵۹۲۵۵۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075926۷۵۹۲۶۶۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075927۷۵۹۲۷۷۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075928۷۵۹۲۸۸۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075929۷۵۹۲۹۹۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075930۷۵۹۳۰۱۰۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075931۷۵۹۳۱۱۱۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10550081972۸۱۹۷۲۱۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081973۸۱۹۷۳۲۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081974۸۱۹۷۴۳۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081975۸۱۹۷۵۴۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081976۸۱۹۷۶۵۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081977۸۱۹۷۷۶۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081978۸۱۹۷۸۷۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081979۸۱۹۷۹۸۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081980۸۱۹۸۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081981۸۱۹۸۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0