طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شیمی با نگرش مفهومی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۰۹۷۳۲۲۰۹۷۳۲۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۹۷۳۳۲۸کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۶۱۰۲۰۹۷۳۴۲۰۹۷۳۴۲۹دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۲۰۹۷۳۵۲۰۹۷۳۵۲۱۰دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۸۸۰۲۰۹۷۳۶۲۰۹۷۳۶۲۱۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۲۰۹۷۳۷۲۰۹۷۳۷۲۱۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۲۲۰۱۹۲۹۱۰۱۹۲۹۱۰۱۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۹۲۹۱۱۱۱۸کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۴۴۰۲۰۵۲۲۲۲۰۵۲۲۲۱۱۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۷۰۱۹۵۱۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۱۷۰۱۹۶۱۷۰۱۹۶۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۰۱۹۷۱۷۰۱۹۷۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۱۷۳۲۱۲۱۷۳۲۱۲۱۳دانشکده علوم زمین0
۱۷۵۲۱۱۵۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۷۵۲۱۲۱۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۱۴۱۷۵۲۱۴۱۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۱۵۱۷۵۲۱۵۱۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۱۶۱۷۵۲۱۶۱۱۰دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۱۷۱۷۵۲۱۷۱۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۱۸۱۷۵۲۱۸۱۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۱۹۱۷۵۲۱۹۱۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۲۰۱۷۵۲۲۰۱۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۸۸۱۰۷۱۸۸۱۰۷۱۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۹۱۵۱۱۱۹۱۵۱۱۲۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۹۱۵۱۲۱۹۱۵۱۲۲۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۹۱۵۱۳۱۹۱۵۱۳۲۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۹۱۵۱۴۱۹۱۵۱۴۲۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۹۲۹۰۸۱۹۲۹۰۸۱۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۹۲۹۰۹۲۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۴۴۰۳۴۷۵۶۱۳۴۷۵۶۱۲۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه