طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شیمی با نگرش مفهومی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۰۹۷۳۲۲۰۹۷۳۲۲۷کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۹۷۳۳۲۸کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۶۱۰۲۰۹۷۳۴۲۰۹۷۳۴۲۹دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۲۰۹۷۳۵۲۰۹۷۳۵۲۱۰دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۸۸۰۲۰۹۷۳۶۲۰۹۷۳۶۲۱۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۲۰۹۷۳۷۲۰۹۷۳۷۲۱۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۲۲۰۱۹۲۹۱۰۱۹۲۹۱۰۱۱۷کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۹۲۹۱۱۱۱۸کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۴۴۰۲۰۵۲۲۲۲۰۵۲۲۲۱۱۹دانشکده علوم ریاضیاین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۷۰۱۹۵۱۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۱۷۰۱۹۶۱۷۰۱۹۶۲۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۰۱۹۷۱۷۰۱۹۷۱۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۱۷۳۲۱۲۱۷۳۲۱۲۱۳دانشکده علوم زمین0
۱۷۵۲۱۱۵۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۷۵۲۱۲۱۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۱۴۱۷۵۲۱۴۱۸دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۱۵۱۷۵۲۱۵۱۹دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۱۶۱۷۵۲۱۶۱۱۰دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۱۷۱۷۵۲۱۷۱۱۱دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۱۸۱۷۵۲۱۸۱۱۲دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۱۹۱۷۵۲۱۹۱۱۳دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۵۲۲۰۱۷۵۲۲۰۱۱۴دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۸۸۱۰۷۱۸۸۱۰۷۱۱۵دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۹۱۵۱۱۱۹۱۵۱۱۲۱دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۹۱۵۱۲۱۹۱۵۱۲۲۱دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۹۱۵۱۳۱۹۱۵۱۳۲۳دانشکده علوم ریاضیاین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۹۱۵۱۴۱۹۱۵۱۴۲۴دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۹۲۹۰۸۱۹۲۹۰۸۱۱۶کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۹۲۹۰۹۲۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۴۴۰۳۴۷۵۶۱۳۴۷۵۶۱۲۱۳دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه