طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حساب ديفرانسيل و انتگرال

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۸۷۴۱۱۱۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۱۸۷۴۱۳۱۸۷۴۱۳۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۸۷۴۱۴۱۸۷۴۱۴۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۸۷۴۱۵۱۸۷۴۱۵۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۸۷۴۱۶۱۸۷۴۱۶۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۸۷۴۱۷۱۸۷۴۱۷۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۸۴۱۹۲۳کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۱۸۷۴۲۰۱۸۷۴۲۰۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۱۴۳۲۳۲۱۴۳۲۳۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۲۳۲۸۲۶۲۳۲۸۲۶۱۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۲۳۲۸۲۷۲۳۲۸۲۷۱۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۲۳۲۸۲۸۲۳۲۸۲۸۱۷دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۲۳۲۸۲۹۲۳۲۸۲۹۱۷دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۴۴۰۲۳۲۸۳۰۲۳۲۸۳۰۱۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۲۸۳۱۲۳۲۸۳۱۱۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۲۸۳۲۲۳۲۸۳۲۱۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۲۸۳۳۲۳۲۸۳۳۱۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۲۸۲۲۲۳۲۸۲۲۲۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۲۸۲۳۲۳۲۸۲۳۲۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۳۲۸۲۴۲۹کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۳۲۸۲۵۲۱۰کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۴۶۵۱۴۱۱۰کتاب‌خانه مرکزیوجین