طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نخستین درس در جبر مجرد

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۴۴۰۲۳۵۲۴۵۲۳۵۲۴۵۲۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۵۲۴۶۲۳۵۲۴۶۲۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۵۲۴۷۲۳۵۲۴۷۲۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۵۲۴۸۲۳۵۲۴۸۲۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۵۲۵۱۲۳۵۲۵۱۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۵۲۵۳۲۳۵۲۵۳۲۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۵۲۵۴۲۳۵۲۵۴۲۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۵۲۵۵۲۳۵۲۵۵۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۵۸۷۶۲۱۵۸۷۶۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۵۸۷۷۲۱۵۸۷۷۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۵۸۷۸۲۱۵۸۷۸۱۳کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۵۸۷۹۲۱۵۸۷۹۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۱۷۱۰۹۲۱۷۱۰۹۱۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۱۷۱۱۰۲۱۷۱۱۰۱۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۱۷۱۱۱۲۱۷۱۱۱۱۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۱۷۱۱۲۲۱۷۱۱۲۱۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۱۷۱۱۳۲۱۷۱۱۳۱۱۰دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۶۰۸۳۸۲۶۰۸۳۸۱۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۷۴۴۰۳۲۷۴۴۰۳۲۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۷۴۴۰۴۲۷۴۴۰۴۲۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۷۴۴۰۵۲۷۴۴۰۵۲۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۵۱۱۱۷۲۵۱۱۱۷۱۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۴۷۵۱۳۳۴۷۵۱۳۱۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۷۴۴۰۶۲۷۴۴۰۶۲۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۷۴۴۰۷۲۷۴۴۰۷۲۱۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۷۰۶۷۸۲۷۰۶۷۸۱۱۴دانشکده علوم ریاضیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۷۰۶۷۹۲۷۰۶۷۹۱۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۷۰۶۸۰۲۷۰۶۸۰۱۱۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۷۰۶۸۱۲۷۰۶۸۱۱۱۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۴۵۹۲۴۲۴۵۹۲۴۲۱۱۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1051023524923524925دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
1061023525023525026دانشکده مهندسی برق0