طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ حبیب السیرفی اخبار افراد بشر

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220020277۲۰۲۷۷۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020278۲۰۲۷۸۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020279۲۰۲۷۹۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020280۲۰۲۸۰۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330079162۷۹۱۶۲۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330079163۷۹۱۶۳۲۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330079165۷۹۱۶۵۴۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330079164۷۹۱۶۴۳۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10220001741۱۷۴۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220001742۱۷۴۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220001743۱۷۴۳۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220001744۱۷۴۴۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550375809۳۷۵۸۰۹۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550375810۳۷۵۸۱۰۲۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550375811۳۷۵۸۱۱۳۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550375812۳۷۵۸۱۲۴۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550007591۷۵۹۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550007593۷۵۹۳۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550007592۷۵۹۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۴۳۴۸۲۰۱۵مرکز تحقیقات وقف
۴۳۴۸۲۱۲۶مرکز تحقیقات وقف
۴۳۴۸۲۲۳۶مرکز تحقیقات وقف
۴۳۴۸۲۳۴۶مرکز تحقیقات وقف
1055052444352444317دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055052444452444427دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055052444552444537دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055052444652444647دانشکده ادبیات و علوم انسانیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0