طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ماجراي اسرائيل ، صهيونيسم سياسي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۹۹۳۹۶۱۹۹۳۹۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۱۹۹۳۹۷۱۹۹۳۹۷۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۹۳۹۸۱۹۹۳۹۸۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۸۰۰۸۱۹۸۰۰۸۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۸۰۰۹۱۹۸۰۰۹۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۸۰۱۰۱۹۸۰۱۰۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۷۵۰۲۰۶۹۴۶۲۰۶۹۴۶۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۰۶۹۴۷۲۰۶۹۴۷۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۰۶۹۴۸۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۲۲۰۲۰۶۹۴۹۲۰۶۹۴۹۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۶۹۵۰۲۰۶۹۵۰۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۲۱۰۹۱۱۲۱۰۹۱۱۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۲۱۱۷۹۳۲۱۱۷۹۳۱۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۱۱۷۹۴۲۱۱۷۹۴۱۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۱۱۷۹۵۲۱۱۷۹۵۱۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۵۵۰۲۲۰۸۶۸۲۲۰۸۶۸۲۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۲۳۸۹۷۰۲۳۸۹۷۰۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0