طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن بر محور وصيتنامه سياسي الهي حضرت امام خميني "قدس سره"

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۳۱۲۵۳۲۳۱۲۵۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۱۲۵۵۲۳۱۲۵۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۱۲۵۷۲۳۱۲۵۷۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۲۳۱۲۵۸۲۳۱۲۵۸۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۲۳۱۲۶۰۲۳۱۲۶۰۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۷۱۰۲۳۱۲۶۳۲۳۱۲۶۳۱۱دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۳۱۲۶۴۲۳۱۲۶۴۱۲دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۳۱۲۶۵۲۳۱۲۶۵۱۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۳۱۲۶۶۲۳۱۲۶۶۱۴دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۳۱۲۶۷۲۳۱۲۶۷۱۵دانشکده حقوق0
۱۰۶۱۰۲۳۱۲۶۸۲۳۱۲۶۸۱۶دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۲۳۱۲۶۹۲۳۱۲۶۹۱۷دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۲۳۱۲۷۰۲۳۱۲۷۰۱۸دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۲۳۱۲۷۱۲۳۱۲۷۱۱۹دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۲۳۱۲۷۲۲۳۱۲۷۲۲۰دانشکده مهندسی برق0
۱۰۴۴۰۲۳۱۲۷۳۲۳۱۲۷۳۲۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۱۲۷۴۲۳۱۲۷۴۲۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۱۲۷۵۲۳۱۲۷۵۲۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۱۲۷۶۲۳۱۲۷۶۲۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۱۲۷۷۲۳۱۲۷۷۲۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۲۳۱۲۷۸۲۳۱۲۷۸۲۶دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۲۳۱۲۷۹۲۳۱۲۷۹۲۷دانشکده علوم زمین0
۱۰۸۱۰۲۳۱۲۸۰۲۳۱۲۸۰۲۸دانشکده علوم زمین0
۱۰۸۱۰۲۳۱۲۸۱۲۳۱۲۸۱۲۹دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۲۳۱۲۸۲۲۳۱۲۸۲۳۰دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۷۵۰۲۳۱۲۸۳۲۳۱۲۸۳۳۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۳۱۲۸۴۲۳۱۲۸۴۳۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۳۱۲۸۵۲۳۱۲۸۵۳۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۳۱۲۸۶۳۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۲۳۱۲۸۷۳۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۱۰۳۳۰۲۳۱۲۸۸۲۳۱۲۸۸۳۶دانشکده معماری و شهرسازیوجین
۱۰۳۳۰۲۳۱۲۸۹۲۳۱۲۸۹۳۷دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۲۳۱۲۹۰۲۳۱۲۹۰۳۸دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۲۳۱۲۹۱۲۳۱۲۹۱۳۹دانشکده معماری و شهرسازیوجین
۱۰۳۳۰۲۳۱۲۹۲۲۳۱۲۹۲۴۰دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۸۸۰۲۳۱۲۹۳۲۳۱۲۹۳۴۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۲۳۱۲۹۴۲۳۱۲۹۴۴۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۲۳۱۲۹۵۲۳۱۲۹۵۴۳دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
۱۰۸۸۰۲۳۱۲۹۶۲۳۱۲۹۶۴۴دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
۱۰۸۸۰۲۳۱۲۹۷۲۳۱۲۹۷۴۵دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۶۵۰۲۳۱۲۹۸۲۳۱۲۹۸۴۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۱۲۹۹۲۳۱۲۹۹۴۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۱۳۰۰۲۳۱۳۰۰۴۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۱۳۰۱۲۳۱۳۰۱۴۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۱۳۰۲۲۳۱۳۰۲۵۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۵۰۰۹۶۲۵۰۰۹۶۵۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۵۰۰۹۷۲۵۰۰۹۷۵۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۵۳۳۱۲۲۵۳۳۱۲۵۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۵۳۳۱۳۲۵۳۳۱۳۵۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۲۲۰۲۵۳۵۹۰۲۵۳۵۹۰۵۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۵۰۲۹۴۴۷۶۲۹۴۴۷۶۵۶دانشکده مدیریت و حسابداری0
۳۰۴۳۶۶۵۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۱۰۵۵۰۳۴۶۲۷۸۳۴۶۲۷۸۵۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۴۴۰۳۶۷۷۵۷۳۶۷۷۵۷۵۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۶۰۵۲۴۵۲۹۵۲۴۵۲۹۶۰دانشکده الهیات و ادیان0