طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۴۴۰۲۰۳۲۸۵۲۰۳۲۸۵۱۸۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۲۰۳۲۸۶۲۰۳۲۸۶۱۷۵دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۲۰۳۲۸۷۲۰۳۲۸۷۱۸۵دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۳۳۰۲۰۳۲۸۸۲۰۳۲۸۸۱۷۶دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۲۰۳۲۸۹۲۰۳۲۸۹۱۸۶دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۶۱۰۲۰۳۲۹۰۲۰۳۲۹۰۱۸۷دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۲۰۳۲۹۱۲۰۳۲۹۱۱۸۸دانشکده مهندسی برق0
۱۰۸۱۰۲۰۳۲۹۲۲۰۳۲۹۲۱۷۸دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۲۰۳۲۹۳۲۰۳۲۹۳۱۸۸دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۸۰۲۰۳۲۹۵۲۰۳۲۹۵۱۸۹دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۷۱۰۲۰۳۲۹۶۲۰۳۲۹۶۱۷۱۰دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۰۳۲۹۷۲۰۳۲۹۷۱۸۱۰دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۲۳۰۵۱۱۲۳۰۵۱۱۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۳۰۵۱۲۲۳۰۵۱۲۱۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۴۴۰۲۳۰۵۱۳۲۳۰۵۱۳۱۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۲۳۰۵۱۴۲۳۰۵۱۴۱۹دانشکده علوم زمین0
۱۰۵۵۰۲۳۰۵۱۵۲۳۰۵۱۵۱۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۲۳۰۵۱۶۲۳۰۵۱۶۱۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۸۸۰۲۳۰۵۱۷۲۳۰۵۱۷۱۹دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۷۱۰۲۳۰۵۱۸۲۳۰۵۱۸۱۹دانشکده حقوق0
۱۰۳۳۰۲۳۰۵۱۹۲۳۰۵۱۹۱۹دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۶۱۰۲۳۰۵۲۰۲۳۰۵۲۰۱۹دانشکده مهندسی برق0
۱۰۲۲۰۲۳۰۵۲۱۲۳۰۵۲۱۲۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۲۳۰۵۲۲۲۳۰۵۲۲۲۰دانشکده مهندسی برق0
۱۰۸۸۰۲۳۰۵۲۳۲۳۰۵۲۳۲۰دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۵۵۰۲۳۰۵۲۴۲۳۰۵۲۴۲۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۲۳۰۵۲۵۲۳۰۵۲۵۲۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۴۴۰۲۳۰۵۲۶۲۳۰۵۲۶۲۰دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۲۳۰۵۲۷۲۳۰۵۲۷۲۰دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۲۳۰۵۲۸۲۳۰۵۲۸۲۰دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۷۱۰۲۳۰۵۲۹۲۳۰۵۲۹۲۰دانشکده حقوق0
۱۰۳۳۰۲۳۰۵۳۰۲۳۰۵۳۰۲۰دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۲۲۰۲۴۱۶۰۶۲۴۱۶۰۶۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۲۴۱۶۰۸۲۴۱۶۰۸۲۱دانشکده حقوق0
۱۰۳۳۰۲۴۱۶۰۹۲۴۱۶۰۹۲۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۶۵۰۲۴۱۶۱۰۲۴۱۶۱۰۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۴۴۰۲۴۱۶۱۱۲۴۱۶۱۱۲۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۲۴۱۶۱۲۲۴۱۶۱۲۲۱دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۷۵۰۲۴۱۶۱۳۲۴۱۶۱۳۲۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۶۱۰۲۴۱۶۱۴۲۴۱۶۱۴۲۱دانشکده مهندسی برق0
۱۰۸۸۰۲۴۱۶۱۵۲۴۱۶۱۵۲۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۶۵۰۲۷۱۳۳۲۲۷۱۳۳۲۲۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۲۲۰۱۸۰۴۹۳۱۸۰۴۹۳۱۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۶۰۳۶۸۸۲۹۳۶۸۸۲۹۲۳۲دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۵۵۰۲۴۱۶۰۷۲۴۱۶۰۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۸۸۰۲۰۳۲۹۴۲۰۳۲۹۴۱۷۹دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۶۰۵۲۲۷۸۲۵۲۲۷۸۲۱۹۱دانشکده الهیات و ادیان0