طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

صحيفه نور،مجموعه رهنمودهاي امام خميني

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۶۴۸۸۸۳۳۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۱۶۴۸۸۹۴۱۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۱۶۴۸۹۰۵۱۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۱۶۴۸۹۱۶۱۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۱۰۲۲۰۱۶۴۸۹۲۱۶۴۸۹۲۱۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۴۸۹۳۱۶۴۸۹۳۲۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۴۸۹۴۱۶۴۸۹۴۳۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۴۸۹۵۱۶۴۸۹۵۴۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۴۸۹۶۱۶۴۸۹۶۵۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۴۸۰۰۱۷۴۸۰۰۶۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۴۸۰۱۱۷۴۸۰۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۴۸۰۲۱۷۴۸۰۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۴۸۰۳۱۷۴۸۰۳۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۱۷۴۸۰۴۱۷۴۸۰۴۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۷۴۸۰۵۱۷۴۸۰۵۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۱۷۴۸۰۶۱۷۴۸۰۶۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۷۴۸۰۷۱۷۴۸۰۷۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۷۱۰۱۷۴۸۱۰۱۷۴۸۱۰۷دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۷۴۸۱۱۱۷۴۸۱۱۸دانشکده حقوق0
۱۰۸۸۰۱۷۴۸۱۴۱۷۴۸۱۴۷دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۱۷۴۸۱۵۱۷۴۸۱۵۸دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۴۴۰۱۷۴۸۱۶۱۷۴۸۱۶۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۷۴۸۱۷۱۷۴۸۱۷۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۱۷۴۸۱۸۱۷۴۸۱۸۷دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۱۷۴۸۱۹۱۷۴۸۱۹۸دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۳۳۰۱۷۴۸۲۰۱۷۴۸۲۰۷دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۷۴۸۲۱۱۷۴۸۲۱۸دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۷۴۸۳۲۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۱۷۴۸۳۳۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۱۰۶۱۰۱۷۴۸۳۶۱۷۴۸۳۶۷دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۱۷۴۸۳۷۱۷۴۸۳۷۸دانشکده مهندسی برق0
۱۰۸۸۰۱۸۰۵۰۰۱۸۰۵۰۰۱۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۱۸۰۵۰۱۱۸۰۵۰۱۱۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۴۴۰۱۸۰۵۰۲۱۸۰۵۰۲۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۸۰۵۰۳۱۸۰۵۰۳۱۰دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۸۰۵۰۴۱۸۰۵۰۴۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۸۰۵۰۵۱۸۰۵۰۵۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۸۰۵۰۶۱۸۰۵۰۶۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۱۸۰۵۰۷۱۸۰۵۰۷۹دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۱۸۰۵۰۸۱۸۰۵۰۸۱۰دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۱۸۰۵۰۹۱۸۰۵۰۹۱۰دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۱۸۰۵۱۰۱۸۰۵۱۰۱۲دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۱۸۰۵۱۱۱۸۰۵۱۱۱۳دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۳۳۰۱۸۰۵۱۲۱۸۰۵۱۲۹دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۸۰۵۱۳۱۸۰۵۱۳۱۰دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۸۰۵۱۴۱۸۰۵۱۴۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۸۰۵۱۵۱۸۰۵۱۵۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۸۰۵۱۶۱۸۰۵۱۶۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۵۵۰۱۸۰۴۷۲۱۸۰۴۷۲۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۸۰۴۷۳۱۸۰۴۷۳۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۸۰۴۷۴۱۸۰۴۷۴۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۸۰۴۷۵۱۸۰۴۷۵۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۸۰۴۷۶۱۸۰۴۷۶۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۱۸۰۴۷۷۱۸۰۴۷۷۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۸۰۴۷۸۱۸۰۴۷۸۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۸۰۴۷۹۱۸۰۴۷۹۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۸۰۴۸۰۱۸۰۴۸۰۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۸۰۴۸۱۱۸۰۴۸۱۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۷۱۰۱۸۰۴۸۷۱۸۰۴۸۷۹دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۸۰۴۸۸۱۸۰۴۸۸۱۰دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۸۰۴۸۹۱۸۰۴۸۹۱۱دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۸۰۴۹۰۱۸۰۴۹۰۱۲دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۸۰۴۹۱۱۸۰۴۹۱۱۳دانشکده حقوق0
۱۰۸۸۰۱۸۰۴۹۷۱۸۰۴۹۷۹دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۱۸۰۴۹۸۱۸۰۴۹۸۱۰دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۱۸۰۴۹۹۱۸۰۴۹۹۱۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0