طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

صحيفه نور،مجموعه رهنمودهاي امام خميني

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۵۵۰۱۶۴۷۹۰۱۶۴۷۹۰۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۶۴۷۹۱۱۶۴۷۹۱۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۶۴۷۹۲۱۶۴۷۹۲۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۶۴۷۹۳۱۶۴۷۹۳۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۶۴۷۹۴۱۶۴۷۹۴۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۶۴۷۹۵۱۶۴۷۹۵۶۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۱۶۴۷۹۶۱۶۴۷۹۶۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۶۴۷۹۷۱۶۴۷۹۷۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۶۴۷۹۸۱۶۴۷۹۸۳۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۶۴۷۹۹۱۶۴۷۹۹۴۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۶۴۸۰۰۱۶۴۸۰۰۵۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۶۴۸۰۱۱۶۴۸۰۱۶۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۱۰۱۶۴۸۰۲۱۶۴۸۰۲۱۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۱۶۴۸۰۳۱۶۴۸۰۳۲۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۱۳۴۸۰۴۱۳۴۸۰۴۳۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۱۶۴۸۰۵۱۶۴۸۰۵۴۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۱۶۴۸۰۶۱۶۴۸۰۶۵۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۱۶۴۸۰۷۱۶۴۸۰۷۶۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۷۱۰۱۶۴۸۱۴۱۶۴۸۱۴۱۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۶۴۸۱۵۱۶۴۸۱۵۲۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۶۴۸۱۶۱۶۴۸۱۶۳۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۶۴۸۱۷۱۶۴۸۱۷۴۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۶۴۸۱۸۱۶۴۸۱۸۵۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۶۴۸۱۹۱۶۴۸۱۹۶۵دانشکده حقوق0
۱۰۸۸۰۱۶۴۸۲۶۱۶۴۸۲۶۱۷دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۱۶۴۸۲۷۱۶۴۸۲۷۲۷دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۱۶۴۸۲۸۱۶۴۸۲۸۳۷دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۱۶۴۸۲۹۱۶۴۸۲۹۴۷دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۱۶۴۸۳۰۱۶۴۸۳۰۴۷دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۱۶۴۸۳۱۱۶۴۸۳۱۶۷دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۴۴۰۱۶۴۸۳۲۱۶۴۸۳۲۱۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۶۴۸۳۳۱۶۴۸۳۳۲۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۶۴۸۳۴۱۶۴۸۳۴۳۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۶۴۸۳۵۱۶۴۸۳۵۴۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۶۴۸۳۶۱۶۴۸۳۶۵۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۶۴۸۳۷۱۶۴۸۳۷۶۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۱۶۴۸۳۸۱۶۴۸۳۸۱۹دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۱۶۴۸۳۹۱۶۴۸۳۹۲۹دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۱۶۴۸۴۰۱۶۴۸۴۰۳۹دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۱۶۴۸۴۱۱۶۴۸۴۱۴۹دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۱۶۴۸۴۲۱۶۴۸۴۲۵۹دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۸۱۰۱۶۴۸۴۳۱۶۴۸۴۳۶۹دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۳۳۰۱۶۴۸۵۰۱۶۴۸۵۰۱۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۶۴۸۵۱۱۶۴۸۵۱۲۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۶۴۸۵۲۱۶۴۸۵۲۳۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۶۴۸۵۳۱۶۴۸۵۳۴۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۶۴۸۵۴۱۶۴۸۵۴۵۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۶۴۸۵۵۱۶۴۸۵۵۶۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۶۴۸۸۶۱۱۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۱۶۴۸۸۷۲۱۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی