طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

خليج فارس

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۷۹۴۴۹۷۹۴۴۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۷۹۴۵۰۷۹۴۵۰۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۷۹۴۵۱۷۹۴۵۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۷۹۴۵۲۷۹۴۵۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۷۹۴۵۴۷۹۴۵۴۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۷۹۴۵۶۷۹۴۵۶۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۰۷۹۴۵۸۷۹۴۵۸۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۸۱۰۰۷۹۴۵۹۷۹۴۵۹۱۱دانشکده علوم زمین0
۱۰۲۲۰۰۷۹۸۶۵۷۹۸۶۵۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۰۸۵۸۲۹۸۵۸۲۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۸۱۰۰۸۵۸۲۸۸۵۸۲۸دانشکده علوم زمین0
۱۰۶۱۰۱۰۷۹۵۴۱۰۷۹۵۴دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۱۰۷۹۵۵۱۰۷۹۵۵دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۱۰۷۹۵۶۱۰۷۹۵۶دانشکده مهندسی برق0
۱۰۸۱۰۱۱۳۱۹۲۱۱۳۱۹۲۲۹دانشکده علوم زمین0
۱۰۲۲۰۲۱۱۷۱۵۲۱۱۷۱۵۵۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۱۷۱۶۲۱۱۷۱۶۵۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۱۷۱۷۲۱۱۷۱۷۵۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۱۷۱۸۲۱۱۷۱۸۵۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۳۳۰۲۴۹۲۷۱۲۴۹۲۷۱۵۹دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۲۴۹۲۷۲۲۴۹۲۷۲۶۰دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۲۴۹۲۷۳۲۴۹۲۷۳۶۱دانشکده معماری و شهرسازیوجین
۱۰۳۳۰۲۴۹۲۷۴۲۴۹۲۷۴۶۲دانشکده معماری و شهرسازیوجین
۱۰۷۱۰۱۵۱۱۳۶۱۵۱۱۳۶۴۰دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۵۱۱۳۷۱۵۱۱۳۷۴۱دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۵۱۱۳۸۱۵۱۱۳۸۴۲دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۵۱۱۳۹۱۵۱۱۳۹۴۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۵۱۱۴۰۱۵۱۱۴۰۴۴دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۵۱۱۴۱۱۵۱۱۴۱۴۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۵۱۱۴۲۱۵۱۱۴۲۴۶دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۵۱۱۴۳۱۵۱۱۴۳۴۷دانشکده حقوق0
۱۰۳۳۰۱۴۷۹۰۳۱۴۷۹۰۳۴۸دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۴۷۹۰۴۱۴۷۹۰۴۴۹دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۴۷۹۰۵۱۴۷۹۰۵۵۰دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۲۲۰۲۱۱۷۱۳۲۱۱۷۱۳۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۱۷۱۴۲۱۱۷۱۴۵۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۱۴۰۲۵۸۱۴۰۲۵۸۳۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۰۲۵۹۱۴۰۲۵۹۳۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۰۲۶۰۱۴۰۲۶۰۳۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۳۹۹۹۶۱۳۹۹۹۶۳۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۳۹۹۹۷۱۳۹۹۹۷۳۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۳۹۹۹۸۱۳۹۹۹۸۳۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۳۹۹۹۹۱۳۹۹۹۹۳۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10810544265544265دانشکده علوم زمیندردسترس0