طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ قرن هجدهم و انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220001757۱۷۵۷۱۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550085282۸۵۲۸۲۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550085285۸۵۲۸۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550125295۱۲۵۲۹۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220187655۱۸۷۶۵۵۵۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187654۱۸۷۶۵۴۵۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550125502۱۲۵۵۰۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10710192548۱۹۲۵۴۸۱۴دانشکده حقوق0
10710192549۱۹۲۵۴۹۲۴دانشکده حقوق0
10710192550۱۹۲۵۵۰۳۴دانشکده حقوق0
10710192551۱۹۲۵۵۱۴۴دانشکده حقوق0
10710192552۱۹۲۵۵۲۵۴دانشکده حقوق0
10710192553۱۹۲۵۵۳۶۶دانشکده حقوق0
10710192554۱۹۲۵۵۴۷۴دانشکده حقوق0
10220192555۱۹۲۵۵۵۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192556۱۹۲۵۵۶۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192557۱۹۲۵۵۷۳۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192558۱۹۲۵۵۸۴۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192559۱۹۲۵۵۹۵۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192560۱۹۲۵۶۰۶۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192561۱۹۲۵۶۱۷۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650192562۱۹۲۵۶۲۱۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650192563۱۹۲۵۶۳۲۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650192564۱۹۲۵۶۴۳۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650192565۱۹۲۵۶۵۴۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650192566۱۹۲۵۶۶۵۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650192567۱۹۲۵۶۷۶۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650192568۱۹۲۵۶۸۷۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650193574۱۹۳۵۷۴۵۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650193575۱۹۳۵۷۵۵۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220210125۲۱۰۱۲۵۵۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550210126۲۱۰۱۲۶۵۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550210127۲۱۰۱۲۷۵۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220187706۱۸۷۷۰۶۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187707۱۸۷۷۰۷۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187708۱۸۷۷۰۸۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187709۱۸۷۷۰۹۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187710۱۸۷۷۱۰۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187711۱۸۷۷۱۱۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187712۱۸۷۷۱۲۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187713۱۸۷۷۱۳۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187714۱۸۷۷۱۴۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187715۱۸۷۷۱۵۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187716۱۸۷۷۱۶۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187717۱۸۷۷۱۷۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187718۱۸۷۷۱۸۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187719۱۸۷۷۱۹۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192541۱۹۲۵۴۱۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192542۱۹۲۵۴۲۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192543۱۹۲۵۴۳۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192544۱۹۲۵۴۴۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192545۱۹۲۵۴۵۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192546۱۹۲۵۴۶۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192547۱۹۲۵۴۷۷۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020537۲۰۵۳۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۵۱۶مرجع کتابخانه مرکزی
۲۰۵۱۷مرجع کتابخانه مرکزی
10220020519۲۰۵۱۹۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020520۲۰۵۲۰۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۵۲۱مرجع کتابخانه مرکزی
10220020522۲۰۵۲۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020524۲۰۵۲۴۱۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۵۲۶مرجع کتابخانه مرکزی
10220020527۲۰۵۲۷۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020529۲۰۵۲۹۱۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۵۰۶مرجع کتابخانه مرکزی
۲۰۵۰۷مرجع کتابخانه مرکزی
10220020511۲۰۵۱۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020512۲۰۵۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020532۲۰۵۳۲۳۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020533۲۰۵۳۳۴۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020534۲۰۵۳۴۵۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650142349۱۴۲۳۴۹۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650142351۱۴۲۳۵۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650142352۱۴۲۳۵۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650142350۱۴۲۳۵۰۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650142353۱۴۲۳۵۳۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650142354۱۴۲۳۵۴۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650142348۱۴۲۳۴۸۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650142347۱۴۲۳۴۷۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650142346۱۴۲۳۴۶۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550085284۸۵۲۸۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550085281۸۵۲۸۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550007664۷۶۶۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105500852838528343دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
108602641762641761دانشکده الهیات و ادیان0
108602641772641772دانشکده الهیات و ادیان0
108602641782641783دانشکده الهیات و ادیان0
108602641792641794دانشکده الهیات و ادیان0
108602641802641805دانشکده الهیات و ادیان0
108602641812641816دانشکده الهیات و ادیان0