طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقالاتي در باب شهر و شهرسازي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۹۷۳۶۰۹۷۳۶۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۹۷۳۶۱۲کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۶۲۹۷۳۶۲۳دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۶۳۹۷۳۶۳۴دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۶۴۹۷۳۶۴۵دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۶۵۹۷۳۶۵۶دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۶۶۹۷۳۶۶۷دانشکده معماری و شهرسازیوجین
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۶۷۹۷۳۶۷۸دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۶۸۹۷۳۶۸۹دانشکده معماری و شهرسازیوجین
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۶۹۹۷۳۶۹۱۰دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۷۰۹۷۳۷۰۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۷۱۹۷۳۷۱۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۶۵۰۱۴۸۴۴۹۱۴۸۴۴۹۲۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۸۴۵۰۱۴۸۴۵۰۲۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۳۳۰۱۴۸۹۴۴۱۴۸۹۴۴۲۹دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۴۸۹۴۵۱۴۸۹۴۵۳۰دانشکده معماری و شهرسازیوجین
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۷۲۹۷۳۷۲۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۷۳۹۷۳۷۳۱۴دانشکده معماری و شهرسازیوجین
۱۰۳۳۰۰۹۷۳۷۴۹۷۳۷۴۱۵دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۴۴۰۰۹۷۳۷۵۹۷۳۷۵۱۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۰۹۷۳۷۶۹۷۳۷۶۱۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۰۹۷۳۷۷۹۷۳۷۷۱۸دانشکده علوم زمینوجین
1081097378۹۷۳۷۸۱۹دانشکده علوم زمیندردسترس0
۱۰۳۳۰۱۰۲۳۲۳۱۰۲۳۲۳۲۰دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۱۸۵۲۷۲۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۸۱۰۱۱۹۷۵۴۱۱۹۷۵۴۲۲دانشکده علوم زمین0
۱۰۲۲۰۱۲۱۳۱۲۱۲۱۳۱۲۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۲۱۳۱۳۲۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۸۱۰۱۲۱۳۱۴۱۲۱۳۱۴۲۵دانشکده علوم زمین0
۱۰۸۱۰۱۲۱۳۱۵۱۲۱۳۱۵۲۶دانشکده علوم زمینوجین
۱۰۳۳۰۱۵۳۵۳۶۱۵۳۵۳۶۲۷دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۲۲۰۹۷۲۲۲۰۹۷۲۲۸دانشکده معماری و شهرسازی0
10220384555۳۸۴۵۵۵33کتاب‌خانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220384556۳۸۴۵۵۶34کتاب‌خانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330461468۴۶۱۴۶۸35دانشکده معماری و شهرسازیدردسترس0
1081054393954393936دانشکده علوم زمیندردسترس0
1055054737054737029دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1033028214828214837دانشکده معماری و شهرسازی0