طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شيمي آلي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۴۴۰۱۵۷۸۹۳۱۵۷۸۹۳۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۷۸۹۴۱۵۷۸۹۴۲۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۷۸۹۵۱۵۷۸۹۵۳۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۷۸۹۶۱۵۷۸۹۶۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۷۸۹۷۱۵۷۸۹۷۲۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۷۸۹۸۱۵۷۸۹۸۳۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۶۳۰۲۲۰۶۳۰۲۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۶۳۰۴۲۰۶۳۰۴۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۶۳۰۵۲۰۶۳۰۵۱۴کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۶۳۰۶۲۰۶۳۰۶۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۰۶۳۰۹۲۰۶۳۰۹۲۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۰۶۳۱۰۲۰۶۳۱۰۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۰۶۳۱۱۲۰۶۳۱۱۱۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۰۶۳۱۳۲۰۶۳۱۳۳۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۶۳۰۸۱۵دانشکده علوم ریاضیوجین
۲۰۶۳۱۲۲۶دانشکده علوم ریاضیوجین