طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شيمي آلي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۴۴۰۱۵۷۸۹۳۱۵۷۸۹۳۱۱دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۷۸۹۴۱۵۷۸۹۴۲۱دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۷۸۹۵۱۵۷۸۹۵۳۱دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۷۸۹۶۱۵۷۸۹۶۱۲دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۷۸۹۷۱۵۷۸۹۷۲۲دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۷۸۹۸۱۵۷۸۹۸۳۲دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۶۳۰۲۲۰۶۳۰۲۱۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۶۳۰۴۲۰۶۳۰۴۳۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۶۳۰۵۲۰۶۳۰۵۱۴کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۶۳۰۶۲۰۶۳۰۶۲۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۰۶۳۰۹۲۰۶۳۰۹۲۵دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۰۶۳۱۰۲۰۶۳۱۰۱۵دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۰۶۳۱۱۲۰۶۳۱۱۱۶دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۰۶۳۱۳۲۰۶۳۱۳۳۶دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۶۳۰۸۱۵دانشکده علوم ریاضیوجین
۲۰۶۳۱۲۲۶دانشکده علوم ریاضیوجین