طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شیمی معدنی، اصول ساختمان و فعالیت شیمیائی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۰۱۷۴۱۲۰۱۷۴۱۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۰۵۲۲۷۲۰۵۲۲۷۱۳دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۸۱۸۱۲۰۸۱۸۱۱۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۹۷۳۹۱۵کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۰۹۷۳۸۱۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۴۴۰۲۰۹۷۴۰۲۰۹۷۴۰۱۶دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۸۱۸۰۱۷مرکز تحقیقات شیمی
۱۰۲۲۰۲۵۱۰۰۵۲۵۱۰۰۵۱۸کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۵۱۰۰۶۲۵۱۰۰۶۱۹دانشکده علوم ریاضیاین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۵۱۰۰۷۲۵۱۰۰۷۱۱۰دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۵۱۰۰۹۲۵۱۰۰۹۱۱۲دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۱۷۴۲۱۲دانشکده علوم ریاضیوجین
۲۵۱۰۰۸۱۱۱دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۴۴۰۲۷۳۷۸۷۲۷۳۷۸۷۱۱۳دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه