طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شرح مثنوی شریف

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۵۵۰۲۷۷۵۶۵۲۷۷۵۶۵۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۲۷۷۵۶۶۲۷۷۵۶۶۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۲۷۷۵۶۷۲۷۷۵۶۷۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۲۲۰۰۲۱۱۲۰۲۱۱۲۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۲۷۳۵۱۳۲۷۳۵۱۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۲۷۳۵۲۳۲۷۳۵۲۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۲۷۳۵۳۳۲۷۳۵۳۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۳۶۳۱۵۵۳۶۳۱۵۵۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۶۳۱۵۶۳۶۳۱۵۶۲۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۶۳۱۵۷۳۶۳۱۵۷۳۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۶۵۴۳۷۳۶۵۴۳۷۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۶۵۴۳۸۳۶۵۴۳۸۲۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۶۵۴۳۹۳۶۵۴۳۹۳۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۲۱۱۲۱۱۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۵۵۰۲۷۹۶۱۵۲۷۹۶۱۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۲۷۹۶۱۴۲۷۹۶۱۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۲۷۹۶۱۶۲۷۹۶۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0