طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب مثنوی معنوی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330178425۱۷۸۴۲۵۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330178426۱۷۸۴۲۶۲۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330178427۱۷۸۴۲۷۳1دانشکده معماری و شهرسازیوجین
10330178428۱۷۸۴۲۸۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330178429۱۷۸۴۲۹۲۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330178430۱۷۸۴۳۰۳۳دانشکده معماری و شهرسازیوجین
10220209050۲۰۹۰۵۰۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550209042۲۰۹۰۴۲۲۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550209043۲۰۹۰۴۳۳۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550209045۲۰۹۰۴۵۲۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550209046۲۰۹۰۴۶۳۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220209047۲۰۹۰۴۷۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220209048۲۰۹۰۴۸۲۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220209049۲۰۹۰۴۹۳۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550334871۳۳۴۸۷۱۳۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550209918۲۰۹۹۱۸14دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550209041۲۰۹۰۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550334869۳۳۴۸۶۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550334870۳۳۴۸۷۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
1055050904420904418دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055057487857487837دانشکده ادبیات و علوم انسانی0