طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حديث نادرشاهي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۳۳۰۱۴۸۹۹۹۱۴۸۹۹۹۲۶دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۴۹۰۰۰۱۴۹۰۰۰۲۷دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۴۹۰۰۱۱۴۹۰۰۱۲۸دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۷۱۰۱۷۳۱۴۷۱۷۳۱۴۷۲۹دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۷۳۱۴۸۱۷۳۱۴۸۳۰دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۲۰۰۸۳۸۲۰۰۸۳۸۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۹۸۳۲۵۹۸۳۲۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۰۹۸۳۳۳۹۸۳۳۳۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۲۲۰۰۹۸۳۳۵۹۸۳۳۵۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۹۸۳۳۶۹۸۳۳۶۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۹۸۳۳۷۱۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۹۸۳۳۸۱۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۳۳۰۰۹۸۳۴۱۹۸۳۴۱۱۸دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۸۳۴۲۹۸۳۴۲۱۹دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۱۸۵۳۳۲۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۵۵۰۱۲۵۵۳۱۱۲۵۵۳۱۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۱۴۴۱۸۷۱۴۴۱۸۷۲۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۸۱۰۳۰۹۸۵۹۳۰۹۸۵۹۳۴دانشکده علوم زمین0