طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ایران و قضیه ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650221626۲۲۱۶۲۶۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650221627۲۲۱۶۲۷۲۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650221628۲۲۱۶۲۸۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650221629۲۲۱۶۲۹۲۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220221630۲۲۱۶۳۰۱۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220221631۲۲۱۶۳۱۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330188391۱۸۸۳۹۱۱۹دانشکده معماری و شهرسازی0
10330188392۱۸۸۳۹۲۲۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330188393۱۸۸۳۹۳۱۱۰دانشکده معماری و شهرسازی0
10330188394۱۸۸۳۹۴۲۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10220062336۶۲۳۳۶۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075372۷۵۳۷۲۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330075373۷۵۳۷۳۲۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10650183322۱۸۳۳۲۲۱۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650183323۱۸۳۳۲۳۱۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650183324۱۸۳۳۲۴۱۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650183325۱۸۳۳۲۵۱۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10330188395۱۸۸۳۹۵۱۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10220024627۲۴۶۲۷۱۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550086640۸۶۶۴۰۱۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086641۸۶۶۴۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086642۸۶۶۴۲۱۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانیوجین
10550086643۸۶۶۴۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
119010500492500492اولبنیاد رواقی0
119010500491500491دومبنیاد رواقی0
11901050091450091422بنیاد رواقی0