طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ تمدن

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650140732۱۴۰۷۳۲۳۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140733۱۴۰۷۳۳۴۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140743۱۴۰۷۴۳۵۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140738۱۴۰۷۳۸۶۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140739۱۴۰۷۳۹۷۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140744۱۴۰۷۴۴۸۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140740۱۴۰۷۴۰۱۰۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140748۱۴۰۷۴۸۱۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140735۱۴۰۷۳۵۱۳۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140745۱۴۰۷۴۵۱۴۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140746۱۴۰۷۴۶۱۵۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140741۱۴۰۷۴۱۱۶۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140736۱۴۰۷۳۶۱۷۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140737۱۴۰۷۳۷۱۸۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140742۱۴۰۷۴۲۱۹۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140747۱۴۰۷۴۷۲۰۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140731۱۴۰۷۳۱۲۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650142104۱۴۲۱۰۴۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650142133۱۴۲۱۳۳۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10330147574۱۴۷۵۷۴۸دانشکده معماری و شهرسازی0
10330147575۱۴۷۵۷۵۸دانشکده معماری و شهرسازی0
10330147576۱۴۷۵۷۶۸دانشکده معماری و شهرسازی0
10220013919۱۳۹۱۹۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013918۱۳۹۱۸۲۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013900۱۳۹۰۰۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015438۱۵۴۳۸۱۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013925۱۳۹۲۵۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220000541۵۴۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220000542۵۴۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013890۱۳۸۹۰۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۳۹۰۴۶مرجع کتابخانه مرکزی
10220013905۱۳۹۰۵۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013906۱۳۹۰۶۸۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013907۱۳۹۰۷۹صص‎۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013908۱۳۹۰۸۱۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013910۱۳۹۱۰۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013911۱۳۹۱۱۱۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013912۱۳۹۱۲۱۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013913۱۳۹۱۳۱۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013914۱۳۹۱۴۱۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330075677۷۵۶۷۷۱۴۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075678۷۵۶۷۸۱۵۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075679۷۵۶۷۹۱۶۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075680۷۵۶۸۰۱۷۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075681۷۵۶۸۱۱۸۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075682۷۵۶۸۲۱۹۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075683۷۵۶۸۳۲۰۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075684۷۵۶۸۴۲۱۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075685۷۵۶۸۵۲۲۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075686۷۵۶۸۶۲۳۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075687۷۵۶۸۷۲۴۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10220013915۱۳۹۱۵۱۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013916۱۳۹۱۶۱۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013917۱۳۹۱۷۱۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075646۷۵۶۴۶۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075647۷۵۶۴۷۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075648۷۵۶۴۸۹۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075649۷۵۶۴۹۱۰۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075650۷۵۶۵۰۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075651۷۵۶۵۱۱۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075652۷۵۶۵۲۱۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075653۷۵۶۵۳۱۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075654۷۵۶۵۴۱۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650070456۷۰۴۵۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070459۷۰۴۵۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220060634۶۰۶۳۴۱۷۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060635۶۰۶۳۵۱۸۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060636۶۰۶۳۶۱۹۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060614۶۰۶۱۴۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060615۶۰۶۱۵۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060616۶۰۶۱۶۲۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060617۶۰۶۱۷۲۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060611۶۰۶۱۱۱۷۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060612۶۰۶۱۲۱۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013888۱۳۸۸۸۸۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060637۶۰۶۳۷۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060638۶۰۶۳۸۲۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060639۶۰۶۳۹۲۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060640۶۰۶۴۰۲۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013885۱۳۸۸۵۵۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015439۱۵۴۳۹۱۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013886۱۳۸۸۶۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075645۷۵۶۴۵۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075644۷۵۶۴۴۵۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075643۷۵۶۴۳۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075642۷۵۶۴۲۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075641۷۵۶۴۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075639۷۵۶۳۹۲۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075638۷۵۶۳۸۲۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075637۷۵۶۳۷۲۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075635۷۵۶۳۵۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075633۷۵۶۳۳۱۸۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075632۷۵۶۳۲۱۷۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075630۷۵۶۳۰۱۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075629۷۵۶۲۹۱۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075628۷۵۶۲۸۱۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075627۷۵۶۲۷۱۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075626۷۵۶۲۶۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075624۷۵۶۲۴۹۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075622۷۵۶۲۲۷۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075621۷۵۶۲۱۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075620۷۵۶۲۰۵۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075619۷۵۶۱۹۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075618۷۵۶۱۸۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075617۷۵۶۱۷۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330075676۷۵۶۷۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075675۷۵۶۷۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075664۷۵۶۶۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10220075663۷۵۶۶۳۲۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075662۷۵۶۶۲۲۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013894۱۳۸۹۴۱۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013893۱۳۸۹۳۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060610۶۰۶۱۰۱۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013876۱۳۸۷۶۱۷۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013877۱۳۸۷۷۱۸۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013896۱۳۸۹۶۱۹۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075661۷۵۶۶۱۲۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075659۷۵۶۵۹۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075657۷۵۶۵۷۱۸۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075656۷۵۶۵۶۱۷۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075655۷۵۶۵۵۱۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060609۶۰۶۰۹۱۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060608۶۰۶۰۸۱۴۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060607۶۰۶۰۷۱۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060606۶۰۶۰۶۱۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060605۶۰۶۰۵۱۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060604۶۰۶۰۴۱۰۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060603۶۰۶۰۳۹صص‎۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060602۶۰۶۰۲۸ض‎۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060601۶۰۶۰۱۷۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060600۶۰۶۰۰۶۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060599۶۰۵۹۹۵۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060598۶۰۵۹۸۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650070455۷۰۴۵۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070454۷۰۴۵۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220060633۶۰۶۳۳۱۶۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060632۶۰۶۳۲۱۵۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060631۶۰۶۳۱۱۴۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060630۶۰۶۳۰۱۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060629۶۰۶۲۹۱۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060628۶۰۶۲۸۱۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060627۶۰۶۲۷۱۰۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060626۶۰۶۲۶۹۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060625۶۰۶۲۵۸ص‎۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060624۶۰۶۲۴۷۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060623۶۰۶۲۳۶۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060622۶۰۶۲۲۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060621۶۰۶۲۱۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060619۶۰۶۱۹۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013859۱۳۸۵۹۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013860۱۳۸۶۰۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013866۱۳۸۶۶۷۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013872۱۳۸۷۲۱۳۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013878۱۳۸۷۸۱۹۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220000536۵۳۶۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220000537۵۳۷۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220000540۵۴۰۶۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075623۷۵۶۲۳۸۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075658۷۵۶۵۸۱۹۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013931۱۳۹۳۱۱۴۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013937۱۳۹۳۷۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013921۱۳۹۲۱۴۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013922۱۳۹۲۲۵۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013923۱۳۹۲۳۶۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013926۱۳۹۲۶۹۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013927۱۳۹۲۷۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013928۱۳۹۲۸۱۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013929۱۳۹۲۹۱۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013880۱۳۸۸۰۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013882۱۳۸۸۲۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013883۱۳۸۸۳۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013887۱۳۸۸۷۷۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013891۱۳۸۹۱۱۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013892۱۳۸۹۲۱۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013895۱۳۸۹۵۱۸۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060595۶۰۵۹۵۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060618۶۰۶۱۸۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013881۱۳۸۸۱۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075625۷۵۶۲۵۱۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075616۷۵۶۱۶۱۴کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060613۶۰۶۱۳۱۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075634۷۵۶۳۴۱۹۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075631۷۵۶۳۱۱۶۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013897۱۳۸۹۷۲۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650070438۷۰۴۳۸۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070453۷۰۴۵۳۱۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070467۷۰۴۶۷۲۳۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070468۷۰۴۶۸۲۴۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10330013930۱۳۹۳۰۱۳۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013871۱۳۸۷۱۱۲۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013865۱۳۸۶۵۶۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013924۱۳۹۲۴۷۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013864۱۳۸۶۴۵۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013867۱۳۸۶۷۸۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013868۱۳۸۶۸۹۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013863۱۳۸۶۳۴۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013879۱۳۸۷۹۲۰۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013874۱۳۸۷۴۱۵۶دانشکده معماری و شهرسازیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10330013875۱۳۸۷۵۱۶۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013934۱۳۹۳۴۱۷۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013861۱۳۸۶۱۲۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013870۱۳۸۷۰۱۱۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013869۱۳۸۶۹۱۰۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013862۱۳۸۶۲۳۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013935۱۳۹۳۵۱۸۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013936۱۳۹۳۶۱۹۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013873۱۳۸۷۳۱۴۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075665۷۵۶۶۵۲۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075671۷۵۶۷۱۸۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075673۷۵۶۷۳۱۰۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075666۷۵۶۶۶۳۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075668۷۵۶۶۸۵۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075669۷۵۶۶۹۶۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075670۷۵۶۷۰۷۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075667۷۵۶۶۷۴۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075674۷۵۶۷۴۱۱۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075672۷۵۶۷۲۹۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330013898۱۳۸۹۸۱- ۲۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10550060663۶۰۶۶۳۱-۲-۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10650070439۷۰۴۳۹۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070441۷۰۴۴۱۳۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070442۷۰۴۴۲۴۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070444۷۰۴۴۴۵۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070445۷۰۴۴۵۶۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070448۷۰۴۴۸۷۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650140734۱۴۰۷۳۴۹۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070452۷۰۴۵۲۱۰۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070457۷۰۴۵۷۱۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070458۷۰۴۵۸۱۳۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070460۷۰۴۶۰۱۴۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070461۷۰۴۶۱۱۵۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070462۷۰۴۶۲۱۶۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070463۷۰۴۶۳۱۹۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070464۷۰۴۶۴۲۰۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070446۷۰۴۴۶۲۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070440۷۰۴۴۰۲۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070443۷۰۴۴۳۴۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070449۷۰۴۴۹۸۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070450۷۰۴۵۰۹۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070451۷۰۴۵۱۹۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070447۷۰۴۴۷۷۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070466۷۰۴۶۶۲۲۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0