طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دوره حقوق کار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۸۵۰۱۰۸۹۲۳۱۰۸۹۲۳۱۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۱۰۹۳۶۷۱۰۹۳۶۷۱۲دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۱۰۹۳۶۸۱۰۹۳۶۸۲۲دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۲۲۰۱۰۹۳۶۹۱۰۹۳۶۹۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۰۹۳۷۰۱۰۹۳۷۰۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۰۹۳۷۱۱۰۹۳۷۱۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۱۲۳۱۶۰۱۲۳۱۶۰۱۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۲۳۱۶۱۲۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۸۸۵۹۵۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۸۸۵۹۶۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۸۵۰۱۳۳۶۹۴۱۳۳۶۹۴۲۲۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۳۳۶۹۶۲۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۶۵۰۱۴۳۴۴۵۱۴۳۴۴۵۱۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۳۴۴۶۱۴۳۴۴۶۲۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۷۱۰۱۴۳۴۴۷۱۴۳۴۴۷۱۸دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۴۳۴۴۸۱۴۳۴۴۸۲۸دانشکده حقوق0
۱۰۶۵۰۱۴۳۴۴۹۱۴۳۴۴۹۱۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۳۴۵۰۱۴۳۴۵۰۲۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۳۳۰۱۴۸۹۲۰۱۴۸۹۲۰۱۱۰دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۴۸۹۲۱۱۴۸۹۲۱۲۱۰دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۷۱۰۱۶۹۲۶۹۱۶۹۲۶۹۲۱۱دانشکده حقوق0
10710178270178270۲۱۲دانشکده حقوقدردسترس0
۱۰۷۱۰۱۶۹۲۷۱۱۶۹۲۷۱۲۱۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۶۹۲۷۲۱۶۹۲۷۲۲۱۴دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۲۰۰۸۳۲۲۰۰۸۳۲۲۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه