طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقدمه‌برجامعه‌شناسی ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۱۶۲۲۵۱۶۲۲۵۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۷۱۰۹۲۷۱۰۹۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۷۲۸۲۴۷۲۸۲۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۱۹۰۵۸۱۹۰۵۸۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۱۴۴۲۹۶۱۴۴۲۹۶۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۴۸۴۰۱۴۴۸۴۰۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۳۳۰۱۴۸۹۳۷۱۴۸۹۳۷۹دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۷۱۰۱۵۱۲۳۰۱۵۱۲۳۰۱۰دانشکده حقوق0
۱۰۷۵۰۱۹۶۱۹۷۱۹۶۱۹۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۰۷۲۸۲۵۷۲۸۲۵۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۹۶۱۹۶۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین