طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقدمه‌برجامعه‌شناسی ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۱۶۲۲۵۱۶۲۲۵۱۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۷۱۰۹۲۷۱۰۹۲۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۷۲۸۲۴۷۲۸۲۴۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۱۹۰۵۸۱۹۰۵۸۶کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۱۴۴۲۹۶۱۴۴۲۹۶۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۴۸۴۰۱۴۴۸۴۰۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۳۳۰۱۴۸۹۳۷۱۴۸۹۳۷۹دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۷۱۰۱۵۱۲۳۰۱۵۱۲۳۰۱۰دانشکده حقوق0
۱۰۷۵۰۱۹۶۱۹۷۱۹۶۱۹۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۰۷۲۸۲۵۷۲۸۲۵۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۹۶۱۹۶۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین