طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۱۵۱۶۱۶۱۵۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۸۳۹۵۰۱۸۳۹۵۰۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۸۳۹۶۴۱۸۳۹۶۴۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۴۲۶۷۱۷۴۲۶۷۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۴۲۶۹۱۷۴۲۶۹۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۴۲۷۴۱۷۴۲۷۴۳۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۸۳۸۶۹۱۸۳۸۶۹۳۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۵۴۳۱۹۱۵۴۳۱۹۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۴۲۸۰۱۷۴۲۸۰۴۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۶۴۱۶۱۶۶۴۴۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۸۰۱۶۱۶۸۰۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۸۷۸۵۱۶۸۷۸۵۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۰۹۱۶۱۶۰۹۵۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۱۷۱۶۱۶۱۷۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۳۳۰۱۷۸۳۱۴۱۷۸۳۱۴۱-۷دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۷۸۳۱۵۱۷۸۳۱۵۱-۷دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۵۵۰۱۲۲۲۸۶۱۲۲۲۸۶۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۲۲۲۸۷۱۲۲۲۸۷۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۲۲۲۸۸۱۲۲۲۸۸۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۲۲۲۸۹۱۲۲۲۸۹۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۰۵۱۶۲۵۰۵۲دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۰۶۱۶۲۵۰۶۲دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۰۷۱۶۲۵۰۷۲دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۰۸۱۶۲۵۰۸۲دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۰۹۱۶۲۵۰۹۲دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۹۵۱۶۲۵۹۵۵دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۹۶۱۶۲۵۹۶۵دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۹۷۱۶۲۵۹۷۵دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۹۸۱۶۲۵۹۸۵دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۹۹۱۶۲۵۹۹۵دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۹۰۱۱۶۲۹۰۱۷-۴-۱دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۹۰۲۱۶۲۹۰۲۷-۴-۱دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۹۰۳۱۶۲۹۰۳۷-۴-۱دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۹۰۴۱۶۲۹۰۴۷-۴-۱دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۵۰۱۶۲۸۵۰۲‎و‎۳دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۵۱۱۶۲۸۵۱۲‎و‎۳دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۵۲۱۶۲۸۵۲۲‎و‎۳دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۵۳۱۶۲۸۵۳۲‎و‎۳دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۵۴۱۶۲۸۵۴۲‎و‎۳دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۹۰۵۱۶۲۹۰۵۷-۴-۱دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۵۶۱۶۲۸۵۶۱دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۵۷۱۶۲۸۵۷۱دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۵۸۱۶۲۸۵۸۱دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۵۹۱۶۲۸۵۹۱دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۶۰۱۶۲۸۶۰۱دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۶۹۱۶۲۵۶۹۴دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۷۰۱۶۲۵۷۰۴دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0