طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

متفکران اسلام

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۳۳۰۱۵۶۰۷۰۱۵۶۰۷۰۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۲۲۰۱۶۸۵۳۱۱۶۸۵۳۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۸۵۳۳۱۶۸۵۳۳۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۸۵۳۴۱۶۸۵۳۴۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۸۵۳۵۱۶۸۵۳۵۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۸۵۳۶۱۶۸۵۳۶۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۸۵۳۸۱۶۸۵۳۸۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۱۶۸۵۳۹۱۶۸۵۳۹۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۶۸۵۴۱۱۶۸۵۴۱۴۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۱۰۲۱۸۹۳۵۲۱۸۹۳۵۲‎و‎۱دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۲۱۸۹۳۶۲۱۸۹۳۶۴دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۲۱۸۹۳۷۲۱۸۹۳۷۲‎و‎۱دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۲۱۸۹۳۸۲۱۸۹۳۸۴دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۲۱۹۱۴۳۲‎و‎۱مرجع کتابخانه مرکزی
۲۱۹۱۴۴۴مرجع کتابخانه مرکزی
۲۱۹۱۴۵۲‎و‎۱مرجع کتابخانه مرکزی
۲۱۹۱۴۶۴مرجع کتابخانه مرکزی
۱۹۴۲۲۱۲‎و‎۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۹۴۲۲۲۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۵۵۰۱۹۴۲۲۲۱۹۴۲۲۲۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0