طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

امام علی بن ابی‌طالب، تاریخ تحلیلی نیم قرن اول اسلام

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220080765۸۰۷۶۵۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080766۸۰۷۶۶۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080767۸۰۷۶۷۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080768۸۰۷۶۸۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080769۸۰۷۶۹۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080770۸۰۷۷۰۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080771۸۰۷۷۱۷۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080772۸۰۷۷۲۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080773۸۰۷۷۳۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080774۸۰۷۷۴۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080775۸۰۷۷۵۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080776۸۰۷۷۶۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080777۸۰۷۷۷۵۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080778۸۰۷۷۸۶۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080779۸۰۷۷۹۷۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080780۸۰۷۸۰۸۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710080781۸۰۷۸۱۱۵دانشکده حقوق0
10710080782۸۰۷۸۲۲۵دانشکده حقوق0
10710080783۸۰۷۸۳۳۵دانشکده حقوق0
1071080784۸۰۷۸۴۴۵دانشکده حقوق0
10710080785۸۰۷۸۵۵۴دانشکده حقوق0
10710080786۸۰۷۸۶۶۵دانشکده حقوق0
10710080787۸۰۷۸۷۷۵دانشکده حقوق0
10220080788۸۰۷۸۸۸۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550076149۷۶۱۴۹۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550076150۷۶۱۵۰۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550076147۷۶۱۴۷۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550076148۷۶۱۴۸۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550076143۷۶۱۴۳۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550076144۷۶۱۴۴۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550076146۷۶۱۴۶۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550076145۷۶۱۴۵۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10650080392۸۰۳۹۲۳۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650080396۸۰۳۹۶۷۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650080397۸۰۳۹۷۸۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550081424۸۱۴۲۴۳۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081425۸۱۴۲۵۶۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081427۸۱۴۲۷۴۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081428۸۱۴۲۸۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081429۸۱۴۲۹۲۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220108572۱۰۸۵۷۲۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220108578۱۰۸۵۷۸۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220108576۱۰۸۵۷۶۳۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220108577۱۰۸۵۷۷۴۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220108579۱۰۸۵۷۹۵۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220108575۱۰۸۵۷۵۶۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220108573۱۰۸۵۷۳۷۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220108574۱۰۸۵۷۴۸۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650147306۱۴۷۳۰۶۱۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650147307۱۴۷۳۰۷۲۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650147309۱۴۷۳۰۹۴۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650147308۱۴۷۳۰۸۵۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650147313۱۴۷۳۱۳۶۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220242265۲۴۲۲۶۵۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550081426۸۱۴۲۶۵۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0