طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

الحیاة

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۸۸۰۳۵۱۸۸۰۳۵۱۱کتاب‌خانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۸۸۰۳۶۱۸۸۰۳۶۲۱کتاب‌خانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۲۲۷۳۶۶۲۲۷۳۶۶۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیدردسترس0
۱۰۶۵۰۲۲۷۳۶۸۲۲۷۳۶۸۳۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیدردسترس0
۱۰۶۵۰۲۲۷۳۶۹۲۲۷۳۶۹۴۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیدردسترس0
۱۰۶۵۰۲۲۷۳۷۰۲۲۷۳۷۰۵۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیدردسترس0
۱۰۵۵۰۲۸۹۲۸۱۲۸۹۲۸۱۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۵۵۰۲۸۹۲۸۲۲۸۹۲۸۲۲۴دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۵۵۰۲۸۹۲۸۳۲۸۹۲۸۳۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۵۵۰۲۸۹۲۸۵۲۸۹۲۸۵۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۵۵۰۲۸۹۲۸۶۲۸۹۲۸۶۶۱دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۵۵۰۳۴۶۲۷۱۳۴۶۲۷۱۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۵۵۰۳۴۶۲۷۲۳۴۶۲۷۲۲۵دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۵۵۰۳۴۶۲۷۳۳۴۶۲۷۳۳۳دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۵۵۰۳۴۶۲۷۴۳۴۶۲۷۴۴۳دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۵۵۰۳۴۶۲۷۵۳۴۶۲۷۵۵۳دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۵۵۰۳۴۶۲۷۶۳۴۶۲۷۶۶۲دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۵۵۰۲۸۹۲۸۴۲۸۹۲۸۴۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۶۵۰۲۲۷۳۶۷۲۲۷۳۶۷۱۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیدردسترس0
۱۰۸۶۰۵۰۵۰۰۳۵۰۵۰۰۳۱۸دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
۱۰۸۶۰۵۰۵۰۰۱۵۰۵۰۰۱۲۶دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
۱۰۸۶۰۵۰۴۹۹۹۵۰۴۹۹۹۳۴دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
۱۰۸۶۰۵۰۵۰۰۲۵۰۵۰۰۲۴۴دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
۱۰۸۶۰۵۰۴۹۹۷۵۰۴۹۹۷۵۴دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0
۱۰۸۶۰۵۰۴۹۹۸۵۰۴۹۹۸۶۳دانشکده الهیات و ادیاندردسترس0