طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۳۰۱۱۳۲۳۰۱۱۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۰۱۱۴۲۳۰۱۱۴۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۰۱۱۵۲۳۰۱۱۵۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۲۳۰۱۱۶۲۳۰۱۱۶۱۴دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۳۰۱۱۷۲۳۰۱۱۷۱۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۳۰۱۱۸۲۳۰۱۱۸۱۶دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۳۰۱۱۹۲۳۰۱۱۹۱۷دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۲۳۰۱۲۰۲۳۰۱۲۰۱۸دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۲۳۸۷۶۵۲۳۸۷۶۵۱۹کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۸۷۶۶۲۳۸۷۶۶۱۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۲۳۸۷۶۷۲۳۸۷۶۷۱۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۸۷۶۸۲۳۸۷۶۸۱۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۸۷۶۹۲۳۸۷۶۹۱۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۸۷۷۰۲۳۸۷۷۰۱۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۱۱۰۱۰۳۳۴۴۸۶۳۳۴۴۸۶۱۱۵مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۴۰۳۷۷۶۴۰۳۷۷۶۱۱۶دانشکده حقوقوجین
۱۱۱۰۱۰۳۲۱۸۵۱۳۲۱۸۵۱۱۱۷مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۶۰۵۲۵۱۲۳۵۲۵۱۲۳۱۱۸دانشکده الهیات و ادیان0