طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۸۴۹۶۱۱۸۴۹۶۱۲۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۱۹۱۵۷۰۱۹۱۵۷۰۱۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۱۹۲۷۴۶۱۹۲۷۴۶۱۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۹۲۷۴۷۱۹۲۷۴۷۲۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۹۲۷۴۹۱۹۲۷۴۹۲۴کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۹۲۷۵۰۱۹۲۷۵۰۱۷کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۱۷۲۸۶۰۱۷۲۸۶۰دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۷۲۸۵۹۱۷۲۸۵۹دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۷۵۰۱۹۲۸۷۵۱۹۲۸۷۵۱۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۱۹۲۸۷۶۱۹۲۸۷۶۲۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۵۶۹۹۷۲۵۶۹۹۷۱۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۱۸۴۹۶۰۱۸۴۹۶۰۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۳۷۵۴۴۵۳۷۵۴۴۵۱۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0