طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۸۴۹۶۱۱۸۴۹۶۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۱۹۱۵۷۰۱۹۱۵۷۰۱۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۱۹۲۷۴۶۱۹۲۷۴۶۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۹۲۷۴۷۱۹۲۷۴۷۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۹۲۷۴۹۱۹۲۷۴۹۲۴کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۹۲۷۵۰۱۹۲۷۵۰۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۱۷۲۸۶۰۱۷۲۸۶۰دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۷۲۸۵۹۱۷۲۸۵۹دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۷۵۰۱۹۲۸۷۵۱۹۲۸۷۵۱۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۱۹۲۸۷۶۱۹۲۸۷۶۲۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۵۶۹۹۷۲۵۶۹۹۷۱۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۱۸۴۹۶۰۱۸۴۹۶۰۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۳۷۵۴۴۵۳۷۵۴۴۵۱۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0