طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۸۵۰۲۵۲۰۶۹۲۵۲۰۶۹۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۵۲۰۷۰۲۵۲۰۷۰۲دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۵۸۵۷۱۲۵۸۵۷۱۴دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۵۸۸۵۵۲۵۸۸۵۵۵دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۵۸۸۵۶۲۵۸۸۵۶۶دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۶۵۰۲۶۲۶۸۲۲۶۲۶۸۲۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۶۲۶۸۳۲۶۲۶۸۳۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۶۲۶۸۴۲۶۲۶۸۴۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۶۲۶۸۵۲۶۲۶۸۵۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۶۲۶۸۶۲۶۲۶۸۶۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۲۴۴۳۳۲۲۴۴۳۳۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۸۵۲۳۵۲۸۵۲۳۵۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۲۲۰۲۸۶۸۰۱۲۸۶۸۰۱۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۶۸۰۲۲۸۶۸۰۲۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۶۸۰۳۲۸۶۸۰۳۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۰۳۵۰۹۳۰۳۵۰۹۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۲۹۱۸۴۶۲۹۱۸۴۶۱۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۳۱۲۵۴۰۳۱۲۵۴۰۲۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۸۵۰۳۵۴۱۳۴۳۵۴۱۳۴۲۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
۲۵۸۵۷۰۳دانشکده مدیریت و حسابداریوجین
۲۶۰۸۳۰۷دانشکده مدیریت و حسابداریوجین
۱۰۸۵۰۳۷۸۴۲۲۳۷۸۴۲۲۲۲دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۲۲۰۴۱۰۶۶۷۴۱۰۶۶۷۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۵۰۴۱۷۱۲۱۴۱۷۱۲۱۲۴دانشکده مدیریت و حسابداری0
1081056651356651325دانشکده علوم زمیندردسترس0